Chi tiết hỏi đáp

Hỏi: Công ty TNHH không có vốn nhà nước có cần phải có nội quy làm việc?

Hỏi Công ty em là Công ty TNHH nhưng không có vốn của nhà nước, vậy Công ty em có cần phải có nội quy làm việc cho nhân viên và đăng ký thang bảng lương với Sở Lao động – Thương binh Xã hội không?

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:Căn cứ pháp lý để giải quyết các vấn đề bạn hỏi được quy định tại Bộ luật Lao động 2012 (BLLĐ), Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

1- Quy định về việc xây dựng và đăng ký thang bảng lương:Tại Điều 93 BLLĐ quy định:“ Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.”      

2-  Quy định về Nội quy lao động:Tại Điều 119 BLLĐ quy định:

“1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

3. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.” Khoản 9, Điều 28, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định: "Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động không phải đăng ký nội quy lao động." Như vậy theo quy định của pháp luật, đối với Công ty của bạn bắt buộc phải xây dựng  và đăng ký thang bảng lương, còn đối với nội quy lao động chỉ phải lập nếu Công ty bạn sử dụng trên 10 lao động.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn hỏi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội.