Chi tiết hỏi đáp

Hợp đồng lao động và TƯLĐTT có những điểm khác nhau về khoản trợ cấp, phụ cấp?

Hỏi: Trong hợp đồng lao động đã thỏa thuận thì không ghi có tiền phụ cấp và trợ cấp lương, nhưng trong TƯLĐTT và thang bảng lương của doanh nghiệp thì có ghi các khoản phụ cấp, trợ cấp này và người lao động ký nhận lĩnh tiền lương thực trả trong bảng lương. Vậy giải quyết như thế nào?

Trả lời: Căn cứ khoản 1 Điều 90 của Bộ luật Lao động hiện hành; khoản 1 Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định: tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận được ghi trong hợp đồng lao động, bao gồm: mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.     

Trường hợp, trong hợp đồng lao động không thỏa thuận phụ cấp, trợ cấp. Nhưng trong thỏa ước lao động tập thể và thang lương, bảng lương mà doanh nghiệp có quy định các khoản phụ cấp lương, trợ cấp có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động thì khi tính tiền lương làm thêm giờ, doanh nghiệp phải cộng các khoản phụ cấp và trợ cấp.         

Theo quy định tại Điều 84 của Bộ luật Lao động thì trong trường hợp quyền, nghĩa vụ, lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày thoả ước lao động tập thể có hiệu lực thấp hơn các quy định tương ứng của thỏa ước lao động tập thể, thì phải thực hiện những quy định tương ứng của thoả ước lao động tập thể. Các quy định của người sử dụng lao động về lao động chưa phù hợp với thỏa ước lao động tập thể, thì phải được sửa đổi cho phù hợp với thoả ước lao động tập thể trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực. Khi một bên cho rằng bên kia thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm thoả ước lao động tập thể, thì có quyền yêu cầu thi hành đúng thoả ước và hai bên phải cùng nhau xem xét giải quyết; nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật.