• Hiệu lực: Có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01-08-2021

Tải file đính kèm
1) : FileVB/Công điện 17 UBND TP.pdf