• Hiệu lực: Có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24-07-2021

Tải file đính kèm
1) : FileVB/Chỉ thị 17 của UBND TP.pdf