Hà Nội phát động 5 nội dung phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022

Ngày đăng: 10/10/2021

Chiều 8-10, tại Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu; biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021, do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nêu rõ, phát huy kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trong những năm qua, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Đinh Tiến Dũng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chính thức phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” từ nay đến năm 2022 với những nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI) về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua nói chung và phong trào “Người tốt, việc tốt” nói riêng. Địa phương, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; gắn phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt gắn với phong trào “Toàn dân chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, thành phố phát động.

Hai là, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; triển khai đồng bộ các giải pháp vừa bảo đảm phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất ổn định, liên tục. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách nhất là sau dịch Covid-19.

Ba là, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; củng cố quốc phòng và xây dựng thế trận nhân dân vững chắc; thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, văn hóa - xã hội trọng tâm của Thủ đô, đất nước; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy.

Bốn là, các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng và học tập các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trên hệ thống thông tin truyền thông các cấp; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, khen thưởng, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt từ thành phố tới cơ sở; chú trọng đề xuất khen thưởng người lao động như công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp trên các lĩnh vực.

Năm là, tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, trách nhiệm và kỷ cương hơn; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong cơ quan Nhà nước và ngoài xã hội. Đổi mới các hình thức tôn vinh thích hợp biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Người tốt, việc tốt” nhằm lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và nhân dân những việc làm tốt, hành động đẹp, các mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả, sáng tạo. Qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô trong các phong trào thi đua, cùng cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19.

“Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”, tôi kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, truyền thống ngàn năm văn hiến - anh hùng và vị thế Thủ đô Hà Nội - trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Người tốt, việc tốt”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021 và năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh - hiện đại”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

 
Theo Hà Nội mới
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hiệu quả từ việc thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử quận Thanh Xuân

Đội tuyển Việt Nam chinh phục “Thử thách nhà Toán học tương lai” tại Malaysia

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2017

Các tin khác