Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày đăng: 03/08/2021

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định sự thắng lợi của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, mới đây, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-LĐLĐ về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới.

Nghị quyết đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; có tư tưởng chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm; có năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; có năng lực đối thoại, dẫn dắt truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động; có chất lượng và cơ cấu phù hợp vị trí công tác, đảm bảo sự kế thừa và phát triển vững chắc giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu tình hình mới
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” vào ngày 11/6/2021.

Các mục tiêu cụ thể: Rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ, đầy đủ hệ thống các quy định, quy chế, quy trình công tác cán bộ Công đoàn đảm bảo khoa học, khách quan, dân chủ, minh bạch từ Thành phố đến cơ sở. Thực hiện và phối hợp thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bố trí cán bộ đúng vị trí việc làm, khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp Thủ đô đảm bảo tính kế thừa, liên tục, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hàng năm phấn đấu 100% cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp được tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về cán bộ Công đoàn và tầm quan trọng của cán bộ Công đoàn trong tình hình mới. 100% cán bộ Công đoàn chuyên trách được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng công tác; được đào tạo và cấp chứng chỉ lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn theo vị trí việc làm. 100% cán bộ Công đoàn không chuyên trách được tham gia các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn phù hợp đối tượng.

Phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp theo quy định của Đảng, Thành ủy và yêu cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra. Phấn đấu 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ 500 lao động trở lên được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật.

Để thực hiện những mục tiêu trên, Nghị quyết đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Một là, đổi mới và nâng cao nhận thức về tổ chức và công tác cán bộ. Hai là, rà soát, bổ sung, hoàn thiện, đồng bộ, thống nhất các quy chế, quy định về công tác cán bộ.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt thực hiện các khâu trong công tác cán bộ. Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài đáp ứng yêu cầu bố trí cán bộ; chủ động và thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; quan tâm chăm lo thực hiện chính sách đối với cán bộ Công đoàn.

Bốn là, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu quả quản lý, bố trí sử dụng cán bộ Công đoàn. Năm là, tăng cường công tác quản lý kiểm tra giám sát trong công tác cán bộ.

Nghị quyết nêu rõ, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ Nghị quyết, chủ động xây dựng Kế hoạch để triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Công đoàn cơ sở căn cứ Nghị quyết, hằng năm xây dựng Kế hoạch, Chương trình triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội căn cứ Nghị quyết nghiên cứu, đổi mới xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, bài giảng phù hợp tình hình thực tế hiện nay; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo quy định. Phối hợp với Trường Đại học Công đoàn để mở lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô.

Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô căn cứ Nghị quyết xây dựng nội dung, chương trình nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô và đoàn viên, người lao động. Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

Nghị quyết số 14/NQ-LĐLĐ của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” nêu rõ mục tiêu: Hàng năm phấn đấu 100% cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp được tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về cán bộ Công đoàn và tầm quan trọng của cán bộ Công đoàn trong tình hình mới. 100% cán bộ Công đoàn chuyên trách được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng công tác; được đào tạo và cấp chứng chỉ lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn theo vị trí việc làm. 100% cán bộ Công đoàn không chuyên trách được tham gia các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn phù hợp đối tượng. Phấn đấu 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ 500 lao động trở lên được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật.

 
Theo Lao động thủ đô
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác