Chi tiết hỏi đáp

Hỏi: “Chúng tôi là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Xin được hỏi thủ tục (Hồ sơ yêu cầu) để giải thể 01 công đoàn cơ sở khi nó không đủ điều kiện hoạt động tiếp. Trân trọng cảm ơn.!”.

Câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau:

Việc giải thể công đoàn cơ sở được quy định tại Khoản 3, 4 Điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/2/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như sau:

“Điều 14. Trình tự, thủ tục thành lập, giải thể công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở

3. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở không đủ điều kiện tồn tại và hoạt động thì công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động.

4. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn chi tiết Điều này”.

Theo đó, Tổng Liên đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 02/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 để hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Căn cứ Khoản 12.5 Điều 12, việc giải thể, chấm dứt hoạt động công đoàn cơ sở được quy định cụ thể như sau”

“12.5. Giải thể, chấm dứt hoạt động công đoàn cơ s

a. Công đoàn cơ sở giải thể, chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:

- Đơn vị sử dụng lao động chấm dứt hoạt động;

- Công đoàn cơ sở hoạt động không đúng theo tôn chỉ mục đích, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Không đủ số lượng đoàn viên theo quy định.

b. Việc giải thể, chấm dứt hoạt động của công đoàn cơ sở do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xem xét quyết định.

c. Khi giải thể, chấm dứt hoạt động công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp phải thông báo đến các đơn vị, cá nhân liên quan và thực hiện thu con dấu theo quy định. Khi giải thể tổ chức công đoàn thì chấm dứt hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh cán bộ công đoàn”.