Hiển thị: văn bản       Có: 1 văn bản

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Chỉ thị số 24/CT-TUBan hành: 07/11/2018
Về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn TP Hà Nội
  Bản PDF    VB liên quan     VB Tiếng Anh    Tải về
Trạng thái: Có hiệu lực
Trang 1 / 1 1