Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư : Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp

Ngày đăng: 12/06/2017

Hôm nay (10.6), tại Hà Nội diễn ra lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc 2017. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư.

Đồng chí Bùi Văn Cường cho biết:

- Trong nhiệm kỳ 2013-2018, tổ chức Công đoàn, với vai trò, chức năng của mình đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả, thành tựu và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra. Nổi bật nhất là: Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã có những thay đổi quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đất nước. Phong trào thi đua liên kết trên công trường trọng điểm quốc gia đạt kết quả cụ thể.

Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã được nhiều đơn vị cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn của ngành, địa phương, cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động các cụm, khối thi đua của các cấp công đoàn đã dần đi vào nền nếp, hoạt động thiết thực hơn. Đặc biệt, hưởng ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại lễ phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Tổng LĐLĐVN đã triển khai kế hoạch đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động. 

Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” được chú trọng phát triển. Những mô hình tốt, cách làm hiệu quả ở các ngành, địa phương tiếp tục được phát huy đã động viên người lao động tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Phong trào thi đua “Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm và vượt tiến độ” đã làm lợi cho ngân sách nhà nước trên 7.000 tỉ đồng. Phong trào thi đua trong khu vực hành chính được nhiều đơn vị cụ thể hóa, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. Phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng, ủng hộ.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được công đoàn các cấp tổ chức tốt, nhiều cán bộ nữ, trưởng ban nữ công công đoàn cơ sở được tuyên dương khen thưởng... góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm trong nữ công nhân, viên chức, lao động trong công tác, lao động, sản xuất, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Việc tổng kết phong trào thi đua, bình xét khen thưởng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, tỉ lệ công nhân lao động trực tiếp được khen thưởng bước đầu đã có chuyển biến tích cực. Tổng LĐLĐVN và Công đoàn các tỉnh, ngành đã quyết định khen thưởng hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc. Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ IX đã tôn vinh 486 cá nhân, tập thể trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2010-2015).

Đặc biệt, vừa qua, Tổng LĐLĐVN tổ chức chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” vinh danh 30 tập thể, cá nhân xuất sắc để tôn vinh những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong hành trình đổi mới và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tiếp các điển hình tiên tiến chiều 9.6

Thưa Chủ tịch Bùi Văn Cường, để các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động đạt hiệu quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, Tổng LĐLĐVN sẽ tập trung vào những hoạt động nào?

Chủ tịch Bùi Văn Cường: Phong trào thi đua do Tổng LĐLĐVN phát động có nơi thực hiện còn hình thức, chạy theo thành tích, duy trì không thường xuyên liên tục; nội dung thi đua còn chung chung không có sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp; việc phát động và triển khai các phong trào thi đua trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế. 

Công tác khen thưởng vẫn còn tập trung vào những tập thể lớn khu vực nhà nước, người có chức vụ mà chưa chú trọng khen thưởng đối với đối tượng là các tập thể nhỏ, doanh nghiệp ngoài nhà nước và đặc biệt là công nhân trực tiếp sản xuất (tỉ lệ mới đạt dưới 2% tổng số cá nhân đề nghị khen thưởng). Chưa chủ động quan tâm đến công tác phát hiện nhân tố mới, mô hình mới để khen thưởng. Công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng không thường xuyên. Hiện nay chưa có cơ sở đào tạo chuyên ngành công tác thi đua khen thưởng, mặt khác cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan làm công tác thi đua khen thưởng chưa thống nhất giữa các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương...

Do đó, trong thời gian tới, Tổng LĐLĐVN tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn sao cho thi đua phải thực chất, phải tạo động lực để góp phần tăng năng suất lao động, phải tổ chức các hoạt động thi đua giữa tập thể với tập thể, giữa cá nhân với cá nhân. Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” phải được cải tiến, phải đổi mới phù hợp thực tiễn từng ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp.

Trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, phong trào thi đua tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác, nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách pháp luật, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-BCT của Bộ Chính trị; cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” phải được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng theo chủ trương mà Thủ tướng Chính phủ đã nêu: Xây dựng “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”.

Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh với phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Kinh doanh giỏi, quản lý tốt”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”; phong trào “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi Tổ công đoàn một sáng kiến”, phong trào “Ba tốt” (quản lý vật tư tốt, làm kế hoạch tốt, tổ chức lao động tốt)… đồng thời lựa chọn phát động các phong trào thi đua phù hợp, gắn liền với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của ngành, địa phương, doanh nghiệp góp phần trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của ngành, địa phương, doanh nghiệp. Tổng LĐLĐVN sẽ đổi mới công tác đánh giá thi đua theo hướng lượng hóa các tiêu chí để đánh giá một cách thực chất hơn.

Đặc biệt, Tổng LĐLĐVN sẽ nghiên cứu rút ngắn thời gian tổ chức Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh (5 năm 2 lần); hình thành giải thưởng tôn vinh cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc có nhiều ý kiến sáng tạo nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn hằng năm vào dịp 28.7. Chú trọng phát hiện khen thưởng kịp thời, khen thưởng đột xuất đối với những tập thể nhỏ, tập thể và cá nhân trong khu vực sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác; thực hiện tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện về công tác thi đua, khen thưởng.

- Xin cảm ơn Chủ tịch. 

 
Nguồn: Lao động
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn

Đồng chí Bùi Văn Cường nêu một số kiến nghị tại buổi làm việc với WFTU

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 27

Các tin khác