Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Ngày đăng: 19/09/2016 | 05:55:07

Mới đây, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Tiến Dũng – Trưởng phòng Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Kim Sơn – Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố cùng 95% đảng viên của Đảng bộ và cán bộ, cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội.


Đồng chí Đào Tiến Dũng trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị

Với tinh thần học tập nghiêm túc, các đại biểu về dự hội nghị đã tiếp thu sâu sắc tinh thần, nội dung văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; tổng kết 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 2011 - 2020 và hai năm thực hiện Hiến pháp năm 2013.

Thành tựu 30 năm đổi mới

Đồng chí Đào Tiến Dũng đã giới thiệu những kết quả nổi bật mà nước ta đã đạt được từ năm 1986 đến nay. Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hoá - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi…

Qua cái nhìn toàn diện về 30 năm đổi mới, có thể khẳng định: những thành tựu đó đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Đại hội XII của Đảng cũng đã thông qua “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tiếp theo”. Nhìn chung, trong giai đoạn 2011-2015, Đảng và Nhà nước ta đã tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; tạo tiền đề vững chắc để tăng trưởng cao hơn ở những năm cuối của kế hoạch 5 năm. Nhiều thành quả quan trọng gặt hái được trên các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, y tế, đối ngoại…

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Đại hội XII của Đảng cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại như quá trình đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được. Nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế chậm được khắc phục. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến chậm. 

“Kim chỉ nam” trong giai đoạn mới

Tại hội nghị, Trưởng phòng Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã giới thiệu những quyết sách mới, đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp của Đại hội XII của Đảng qua các văn kiện chính như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyêt Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Điểm nổi bật là Đại hội XII đã xác định và đưa ra chủ đề Đại hội nhằm nêu lên tư tưởng chỉ đạo và định hướng cơ bản cho cả một nhiệm kỳ. Chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” được coi như sợi chỉ đỏ căn cốt xuyên suốt quá trình lãnh đạo của Đảng, là kim chỉ nam đúng đắn để dẫn đường, chỉ lối cho con thuyền cách mạng của chúng ta đi đúng hướng.

Ngoài ra, đồng chí Đào Tiến Dũng còn truyền đạt những nội dung quan trọng của Đại hội XII đến các đảng viên như dự báo về tình hình kinh tế, xã hội trong 5 năm tới, những bài học kinh nghiệm rút ra và những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để đạt được những chỉ tiêu cụ thể…

Buổi học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã diễn ra thực sự hiệu quả. Qua buổi học tập này, hơn 200 đảng viên của Đảng bộ và cán bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tiếp thu được tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, vận dụng chủ động, sáng tạo để xác định giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của Đảng bộ, gắn việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng  bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố.

Cấp ủy các chi, đảng bộ bộ phận căn cứ đặc điểm, tình hình ở đơn vị, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả ở đơn vị mình.

Một số hình ảnh tại hội nghị:


Tinh thần học tập nghiêm túc


Đồng chí Vũ Kim Sơn phát biểu khai mạc hội nghị


Đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia buổi học tập, quán triệt Nghị quyết


Ban biên tập
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: