Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Đại hội Công đoàn Việt Nam XII sẽ diễn ra vào quý III/2018

Ngày đăng: 22/11/2016 | 11:04:30

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT/TW về lãnh đạo Đại hội công đoàn (ĐHCĐ) các cấp và ĐHCĐ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, ĐHCĐ Việt Nam lần thứ XII tổ chức vào quý III/2018.

Theo Chỉ thị, thời gian tiến hành ĐHCĐ cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐ cấp tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương và tương đương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN tiến hành từ quý III/2017 đến hết quý II/2018; ĐHCĐ Việt Nam lần thứ XII tổ chức vào quý III/2018.

Chỉ thị nêu rõ, ĐHCĐ các cấp tiến tới ĐHCĐ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức CĐ trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; việc ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vừa mang lại những thuận lợi, thời cơ, vừa đan xen không ít khó khăn, thách thức đối với tổ chức CĐ.

Để lãnh đạo, chỉ đạo ĐHCĐ các cấp và ĐHCĐ Việt Nam lần thứ XII đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đối với tổ chức CĐ và phong trào công nhân.

Chỉ đạo ban chấp hành CĐ các cấp chuẩn bị tốt nội dung ĐH. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ và kết quả hoạt động của tổ chức CĐ mỗi cấp; nêu rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, phải nhận thức rõ thời cơ và thách thức, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng về giai cấp công nhân, phong trào công nhân và hoạt động của CĐ tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28.1.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8.9.2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh, ĐH nhiệm kỳ này, CĐ các cấp cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ; tiếp tục thu hút, tập hợp, động viên CNVCLĐ chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức, kỷ luật của đoàn viên CĐ...

Chỉ đạo công tác nhân sự ĐHCĐ các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng và Điều lệ CĐ Việt Nam. Ban chấp hành CĐ khoá mới phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, trưởng thành từ thực tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, phấn đấu tỉ lệ nữ đạt khoảng 30%...

Theo Lao động thủ đô
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: