Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

5 nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn

Ngày đăng: 24/12/2015 | 13:24:12

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn số 2077/TLĐ về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn (CĐ) năm 2016. Theo đó, năm 2016, công tác Tuyên giáo CĐ tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Một là, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, trong đó trọng tâm là học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam và Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền, quán triệt về thời cơ, thách thức của lao động và CĐ khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2016) và kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2016).

Hai là, tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ, đặc biệt là CNLĐ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chú trọng tổ chức tốt các hoạt động như: “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Ngày hội tư vấn pháp luật trong CNLĐ…

Ba là, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ song song với xây dựng và củng cố mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội trong CNVCLĐ. Nắm bắt và phản ánh kịp thời diễn biến tình hình tâm trạng, tư tưởng của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các KCN, KCX, trong các loại hình doanh nghiệp, để tham mưu, đề xuất những giải pháp và khuyến nghị nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, giữ gìn trật tự, an toàn, an ninh xã hội. Chủ động phối hợp với các trung tâm chính trị, trường chính trị quận, huyện… xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho CNLĐ.

Bốn là, sơ kết nửa nhiệm kỳ Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”. Triển khai có hiệu quả Quyết định 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ”. Phát động và tổ chức sâu rộng trong CNVCLĐ phong trào học tập nhằm nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để CNVCLĐ được tham gia học tập, nâng cao trình độ.

Năm là, kiểm tra, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện  Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 23-KH/TLĐ, ngày 17/3/2014 của Tổng Liên đoàn về việc triển khai Kết luận số 79-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (Khóa X) “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch để có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Thời gian báo cáo khảo sát: Quý IV năm 2015.

Ngoài ra, các cấp CĐ tiếp tục triển khai công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tích cực tham gia với các cấp chính quyền đồng cấp, chủ sử dụng lao động và xã hội hóa công tác xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao tại các doanh nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đổi mới hoạt động của các cung văn hóa, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa ... để từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của CNLĐ. Song song với đó là đổi mới hình thức, nội dung công tác định hướng, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chú trọng thông tin tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động CĐ trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong và ngoài hệ thống CĐ.

Ngọc Tú
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: