Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin CĐ các Tỉnh, TP - CĐ Ngành TW - CĐ Tổng Công ty

Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2013): Nâng cao hiệu quả phong trào công nhân

Ngày đăng: 01/02/2013 | 15:23:03

Sự lãnh đạo của Đảng là một trong những điều kiện tiên quyết cho hoạt động của các cấp CĐ và trong chiến lược xây dựng giai cấp công nhân (GCCN).

Trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, đòi hỏi cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với GCCN nhằm nâng cao hiệu quả trong phong trào CN và hoạt động CĐ.

Trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng đã đưa ra những chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp, góp phần phát huy sức mạnh của GCCN và hiệu quả của phong trào CĐ. Đặc biệt Nghị quyết 20-NQ/TW(khóa X, 2008) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định nhiệm vụ “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Nghị quyết 20 là cương lĩnh, chiến lược có ý nghĩa to lớn và toàn diện về xây dựng GCCN trong tình hình mới. Khẳng định vai trò to lớn của GCCN là đội tiên phong trong sự nghiệp xây dựng CNXH, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH; là lực lượng nòng cốt trong liên minh GCCN với nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, tổ chức CĐ đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền gần 438 tỉ đồng, hỗ trợ gần 15.000 CNVCLĐ về nhà ở. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ được CĐ các cấp chú trọng,  tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước; trong 5 năm qua, các cấp CĐ đã giới thiệu gần 423 ngàn  CNVCLĐ ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Đặc biệt, trong Tháng Công nhân, CĐ các cấp đã tích cực tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. 

Xây dựng GCCN lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước có vai trò quyết định, đòi hỏi phải tăng cường hơn sự lãnh đạo của Đảng đối với GCCN và tổ chức CĐ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Đảng, Nhà nước cần sớm thể chế hóa những quan điểm, chủ trương đã được thể hiện trong nghị quyết của Đảng thành cơ chế chính sách, chương trình, đề án cụ thể nhằm giải quyết có hiệu quả những bức xúc cấp bách của GCCN, tạo chuyển biến mạnh mẽ và rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của NLĐ. Quán triệt thực hiện Nghị quyết XI của Đảng “Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển GCCN cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”; kiên định quan điểm GCCN là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam và là lực lượng chính trị nòng cốt của Đảng.

Chú thích ảnh: CĐ tích cực tuyên truyền, giới thiệu đoàn viên CĐ ưu tú vào Đảng

Nguồn: Lao động

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: