Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Công tác Nữ công và Giới

Nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ

Ngày đăng: 28/07/2015 | 21:24:20

“Thời gian qua, các cấp công đoàn Thủ đô đã có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác vận động nữ CNVCLĐ, góp phần xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”. Đó là những đánh giá được đưa ra tại Hội thảo “Những tác động của Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong công tác vận động nữ CNVCLĐ Thủ đô thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế” do LĐLĐ Thành phố tổ chức vào ngày 24/7 vừa qua.

Khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ

Thời gian qua, các cấp công đoàn Thủ đô đã tham mưu xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, tạo điều kiện cơ chế chính sách và môi trường tổ chức hoạt động để các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi  đua GVN- ĐVN trong nữ CNVCLĐ và Nghị quyết số 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tăng cường vai trò đại diện của công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, xây dựng người nữ CNVCLĐ có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công công đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, các cấp công đoàn Thủ đô đã  phát động sâu rộng trong lao động nữ phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Phối hợp với chuyên môn khuyến khích tạo điều kiện về thời gian, kinh phí đào tạo để lao động nữ tự học tập, tham gia các loại hình đào tạo, bồi dưỡng.Trong những năm qua đã có hàng ngàn lượt nữ CNVCLĐ được tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghệp vụ, lý luận chính trị;  9.996 CNLĐ học bổ túc văn hóa, 26.474 CNVCLĐ học Đại học văn bằng 2; 193.370 CNLĐ học tin học, ngoại ngữ, 110.330 lượt CNLĐ được đào tạo, đào tạo lại và nâng cao tay nghề. Chất lượng đội ngũ cán bộ nữ khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trong lĩnh vực y tế, giáo dục tiếp tục được nâng cao một bước; đội ngũ cán bộ nữ có học hàm, học vị (giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân) tăng từ 10%  lên 34%, ngày càng trẻ hóa và nhiều cán bộ nữ được đề bạt và giữ những cương vị quản lý, lãnh đạo chủ chốt.

Thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- BCH của Tổng LĐLĐ Việt Nam, công tác cán bộ nữ công đoàn chủ chốt các cấp của Hà Nội được thường xuyên kiện toàn, bổ sung kịp thời. 46/46 CĐ cấp trên cơ sở có tỷ lệ cán bộ nữ CĐ chủ chốt từ 30%- 50%; 100% được đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Trong đó, cử nhân, cao cấp lý luận chính trị 20 đồng chí, trung cấp 15 đồng, thạc sỹ 10 đồng chí, đại học văn bằng hai 05 đồng chí, bồi dưỡng quản lý nhà nước  75 đồng chí. Tại nhiệm kỳ Đại hội CĐ các cấp (2013- 2018), tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành CĐCS là: 15.605/26.304 đồng chí chiếm 59.3%; Ban chấp hành CĐ cấp trên cơ sở 383/923 đồng chí chiếm 41.5%; BCH LĐLĐ Thành phố là 13/59 đồng chí chiếm 22.0%

Tỷ lệ nữ tại các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở giữ cương vị chủ tịch 10/46 đồng chí chiếm 21.3%, Phó chủ tịch là 36/72 đồng chí chiếm 50.0%. Tại CĐCS giữ cương vị chủ tịch là 3.581/6489 chiếm 55.2%; phó chủ tịch là 2.337/3952 đồng chí chiếm 59.1%

Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, số cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ cấp cơ sở  đạt 19,6%;  cấp Quận, huyện, thị đạt 17,1%.

 Đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2011-2016): Cấp thành phố có 23 đại biểu nữ, đạt 24,2%; cấp Quận, huyện, thị xã đạt 26,36% và cấp xã, phường, thị trấn đạt 25,5%.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, số cán bộ nữ là trưởng phó phòng thuộc các Sở, ban ngành Thành phố là 276 người (chiếm 38%); trưởng phó phòng các ban, đoàn thể thuộc quận, huyện, thị là 635 người (chiếm 27,5%); lãnh đạo chủ chốt xã, phường, thị trấn là 402 người (chiếm 11,7%); 2.227 cán bộ nữ được đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Trong 5 năm qua, qua khảo sát tại 75 doanh nghiệp có tỷ lệ lao động nữ từ 30% trở lên đã bố trí ít nhất 01 lãnh đạo là nữ, tỷ lệ nữ ở các vị trí quản lý chiếm 40%; 2.227 cán bộ nữ được đào tạo trình độ trung, cao cấp chính trị…

Bên cạnh việc thương lượng với người sử dụng lao động tạo các cơ chế chính sách để nữ CNVCLĐ được tham gia các khóa bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, công đoàn các cấp đã chủ động tham mưu với chuyên môn, cấp ủy cùng cấp trong việc quy hoạch, đề bạt và sử dụng đội ngũ nữ CNVCLĐ; quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu nữ CNVCLĐ ưu tú với Đảng để xem xét kết nạp. Trong 5 năm qua đã có 5.174 chị được kết nạp vào Đảng.

Những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác vận động nữ CNVCLĐ Thủ đô thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đó là một số CĐCS chưa chú trọng công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 6b, Chỉ thị 03, triển khai còn mang tính hình thức, chưa hấp dẫn. Công tác đào tạo lại, bồi dưỡng, quy hoạch đối với lao động nữ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước còn ít được quan tâm. Có nơi công đoàn chưa chủ động về thời gian, kinh phí cho hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới…

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở kiêm nhiệm, không ổn định, thời gian dành cho hoạt động công đoàn hạn chế, thiếu kỹ năng nên lúng túng trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động ở cơ sở. Một số thủ trưởng đơn vị, chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về giới, bình đẳng giới; một bộ phận nữ CNVCLĐ còn thiếu tự tin và bản lĩnh, an phận, ngại học tập, khiến trình độ, năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu CNH, HĐH, hội nhập quốc tế…

Nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 6b, Chỉ thị 03

Trong thời gian tới, với vai trò là người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, các cấp công đoàn cần tiếp tục xác định việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 6b/NQ- BCH, Chỉ thị 03/CT- TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam là mục tiêu, đồng thời là giải pháp để chăm lo, nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ đáp ứng thời kỳ CNH- HĐH, hội nhập quốc tế. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đề nghị các cấp công đoàn cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động, trong đó có lao động nữ. Đội ngũ cán bộ công đoàn, trong đó có cán bộ nữ công phải chủ động tham mưu, phát huy vai trò của mình trong công tác vận động nữ CNVLĐ rèn luyện, phấn đấu. Đồng thời nữ cán bộ, CNVCLĐ Thủ đô phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ mọi mặt, phát huy tinh thần hợp tác chủ động giải quyết những vấn đề đặt ra đối với phụ nữ, bản thân và gia đình.

Đào Minh Đức
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: