Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Chăm lo bảo vệ

Công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai sâu rộng đến các cấp Công đoàn Thủ đô

Ngày đăng: 30/03/2014 | 17:51:46

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Trên cơ sở đó, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân đã được cụ thể hóa trong nhiều văn bản pháp luật như Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Bộ Luật tố tụng hình sự; Bộ luật hình sự; Bộ luật dân sự; Luật đất đai… Đây chính là những cơ sở pháp lý cần thiết để công dân thực hiện tốt quyền làm chủ và giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, góp phần làm trong sạch bộ máy Nhà nước; đồng thời, cũng qua đó phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, thể hiện đúng bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI); ngày 05/3/2014, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TLĐ Quy định “về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo” thay thế Quyết định số 530/QĐ-TLĐ ngày 20/3/2006. Văn bản đã quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức Công đoàn và được áp dụng đối với Công đoàn các cấp, thủ trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp của Công đoàn và cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quy định gồm có 6 Chương và 26 Điều, so với Quy định cũ giảm bớt 1 Chương và tăng thêm 5 Điều.


Ngày 13/3/2014, Liên đoàn Lao động Thành phố đã triển khai sâu rộng đến các cấp Công đoàn Thủ đô để tổ chức thực hiện theo văn bản Quy định mới trong việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bảo đảm khách quan, chính xác, công khai, dân chủ và kịp thời. Đây là một trong những nội dung quan trọng của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội để tổ chức tập huấn trong năm 2014

Văn phòng UBKT
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: