Chi tiết hỏi đáp

Khi doanh nghiệp không trả lương thì đến cơ quan nào để được giải quyết?

Câu hỏi: "Tôi là Đỗ Kiến Tiến đã làm việc cho công ty Eurowindown tại Khu công nghiệp Quang Minh, vị trí công nhân lắp đặt. Tôi làm việc được 1 tháng thì nghỉ làm việc tháng 12 năm ngoái và nộp đơn xin nghỉ vào 2-1-2020 đến bây giờ công ty vẫn chưa trả lương cho tôi. Không chỉ tôi và còn nhiều người khác. Vậy tôi có kiện công ty ở đâu?”

Trân trọng cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau:

Căn cứ các Điều 200, 201, 202 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân:

         Điều 200. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

          1. Hoà giải viên lao động.

          2. Toà án nhân dân.

         Điều 201. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động

        1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

        a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

        b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

       c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

       d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

       đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

       2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.

      3. Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham gia phiên họp hoà giải.

      Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.

      Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành.

      Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.

       Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động.

       Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.

      4. Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

      Điều 202. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

1. Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

2. Thời hiệu yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

         Căn cứ các quy định nêu trên, để giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của bạn với Công ty Eurowindown, bạn làm đơn yêu cầu tới Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện Mê Linh để đề nghị hòa giải tranh chấp lao động theo thẩm quyền.